پیام فارس

آخرين مطالب

طرح پنهانی برای تخریب بافت تاریخی شیراز؟ اجتماعي

طرح پنهانی برای تخریب بافت تاریخی شیراز؟
  بزرگنمايي:

پیام فارس - آفتاب‌‌نیوز :
ماجــرا از آنجا آغاز شــد کــه در دولت قبل» طرح 57 هکتاری توســعه حرم «که باعث تخریب بیش از 200 خانه تاریخی می‌شد، متوقف شد، اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیســی ورق برگشت. امام جمعه شیراز از طولانی شدن روند طرح توســعه حرم مطهر که 11 سال طول کشیده گلایه کرد و شهردار شــیراز هم گفت یکی از اولویت‌های او اجرای این طرح خواهد بود، سفر رئیس جمهور به شیراز در سال گذشته این روند را ســرعت داد.
نگرانی‌ها در این خصوص چنان شد که بیش از 180 نفر از اســتادان دانشــگاه و حوزه و همچنین فعالان میراث فرهنگی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار جلوگیری از تخریب‌ها شــدند. حتی بیــش از 20 هزار نفر از مردم در نامه‌ای به عزتاﷲ ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری از او خواســتند به عنوان متولی این حوزه، از خروج این خانه‌های تاریخی از فهرســت میراث فرهنگی جلوگیری کند و احیای آن‌ها را در اولویت اقدام قرار دهد.
فشــار‌ها و توجه افکار عمومی به این موضوع باعث شد ســخنگوی دولت در نشست خبری اسفند ســال گذشته در پاسخ به خبرنگار درباره تخریب ها، این گونه بگوید:» پیش از این، هم از ســوی پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی و هم از سوی استاندار فارس اعلام شد که به هیچ وجه بحث تخریب خانه‌های تاریخی یا میراث فرهنگی در طرح توسعه حرم وجود ندارد.
در آنجا سه دســته خانه وجود دارد؛ اول، خانه هــای تاریخی اســت که تنها دســتوری که داده شده، بهســازی، حمایــت و صیانت از ایــن بافــت اســت. دوم، خانه هــای کهنی هســتند که ماهیت تاریخی و قابلیت ثبت ندارند که حتی برای آن دسته نیز دســتور و برنامــه دولت با مشــارکت بخش خصوصی، حفظ یا بازســازی آنهاســت.
دســته آخــر، بافت فرســوده آن منطقه اســت که باید بهسازی شــود تا امکان صیانت و بهرهبرداری از جاذبه‌های گردشــگری این خانه‌های تاریخی وجود داشته باشد «ضرغامی نیز در اولین نشســت خبری خود در اول خرداد به این موضوع اشــاره کرد و گفــت:» در مورد بافت تاریخی شــیراز، رئیس پژوهشــگاه میراث اطلاعیه‌ای منتشر کرده و مواضع ما هم همان اســت. نه کسی به دنبال تخریب بافت تاریخی اســت و نه قرار است آنجا پاســاژ و مجتمع تجاری ســاخته شــود. ما میخواهیم منطقه را ترمیم کنیم. آنجا پر از خانه‌هایی است که آســیب دیده اند و مأمن معتادان شده اســت. این در کنار بافت تاریخی و توریســتی اصلا مناســب نیســت. از ســویی به نحوی با مســئله برخورد شده که گویا ما می‌خواهیــم بولدوزر بیاوریم و اینجــا را خراب کنیم. این درست نیست «او گفته بود:» این منطقه شامل بافت تاریخی و خانه‌های تاریخی اســت و هر دوی این موارد باید برای ما مهم باشــد.
مشاور این طرح زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی است، این مشــاور هم برای دسترســی این دو حرم طرح‌های مختلفی داده، اما مــا قبول نکرده ایم. نظر اصلاحی دادیم، چون باید با حداقل تخریب این راه ایجاد شــود و هر زمان به جمع بندی نهایی رسیدیم آن را اعلام می‌کنیم «تخریب‌ها ادامه دارد!
اما» محمدمهدی کلانتری «پژوهشگر و دبیر کمیته میراث فرهنگی اتحادیه انجمن‌های علمی - دانشجویی معماری، مرمت و شهرســازی ایران که این موضوع را پیگیری می‌کند، خبر داد تمام شواهد حاکی از در جریان بودن طرحی پنهانی، ضدفرهنگی و غیرقانونی برای تخریب بافت تاریخی شــیراز است.
او کــه دبیر پویش مردمی نجات بافت تاریخی شــیراز اســت، گفت: بهمن ماه 1400، شاهد اوجگیری مخالفت هــا بــا تخریب بافــت تاریخی شــیراز بودیم که به مــدت چهار ماه از مهر 1400 و بلافاصله پس از ســفر هیئت دولت ســیزدهم به اســتان فارس و تصویــب مجدد طرح 57 هکتاری توسعه حرم شــاهچراغ شیراز انجام شده بود.
نقطه اوج مخالفت‌ها که بازتاب رسانه‌ای گسترد‌های داشت نامه دکتر غلامحســین معماریان اســتاد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران به محمدهادی ایمانیه اســتاندار فارس و دیگر مقامات اســتانی و مدیران شهر شیراز مبنی بر توقف کامــل طــرح تخریــب بافت تاریخی شــیراز بود «کلانتری افزود:» این نامه که با عباراتی نظیر» توسعه شیوه عربستانی را در شــیراز متوقــف کنید «» تاریخ و هویت شیراز را نابود نکنید «و» چگونه چند مسئول می‌تواننــد چنیــن تصمیمی برای تاریخ شــیراز که متعلق به همه مردم است بگیرند؟ «همراه بــود، باعث شــد روزه ســکوت چهارماهه مسئولان کشــوری و اســتانی بشکند و اظهارنظر‌ها و تکذبیه‌های مختلفی را بیان کنند «این پژوهشــگر مرمت بنا‌ها و بافتهــای تاریخی، عنوان کــرد:» مثلا خبرگــزاری فارس در بهمن ماه ســال گذشــته صحبت‌های محمدهادی ایمانیه اســتاندار فارس را منتشــر کرد که شــایعه تخریب تعدادی از خانه‌های ارزشمند بافت تاریخــی شــیراز را تکذیب کرده و گفته بود به نظر می‌رســد عده‌ای می‌کوشــند به دلایلی این شــایعه را به یک معضل اجتماعــی تبدیل کنند. ایمانیه از رســانه‌ها خواســت که در مواجهه با موضوع بافت تاریخی شــیراز عالمانه و به دور ازجنجال و هیاهو عمل کنند «کلانتــری ادامــه داد:» همچنیــن مصیب امیــری رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی که از سوی عزت اﷲ ضرغامی وزیر میراث فرهنگی به عنوان متولی نظارت بر طرح معرفی شده، در اســفندماه گذشــته در جوابیه‌ای که در روزنامه شرق منتشر شــد، نوشــت اصلا نه 200 خانه خراب خواهد شد و نه اینکه قرار اســت مجتمع تجاری به جای آن ساخته شود.
آنچــه از این طرح برمی آید و البته هنوز مراحل نهایی را طی نکرده اســت، بیشــتر بحث مرمت، بازسازی و جداره سازی و حتی بازســازی فضا‌هایی است که در گذشته تخریب شده و همچنین ساماندهی مسیر به شکلی است که رفت وآمد بین این دو مسیر تسهیل شود «او در ادامــه گفت:» با اینکــه در جوابیه‌ها و تکذیبیه‌های ذکر شده توسط مســئولان کشوری و اســتانی، طرح تخریب بناهــای تاریخی بافــت پیرامونی حرم حضرت شــاهچراغ شــیراز از اساس کذب و شــایعه فضای مجازی خوانده شده و دلســوزی‌های مخالفان این تخریب بی سابقه، تلاش برای ایجــاد معضل اجتماعی قلمداد شــده، امــا دو اتفاق مهم تناقض رفتار و گفتار مســئولان این موضوع را برملا می‌کند.
اولین مورد در طرحی که توسط مشاور وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، خط بدنه‌ای توســط پژوهشگاه میراث فرهنگی و کارگروه ویژه بررســی طرح مجموعه 57 هکتاری پیشــنهاد شده که به موجب آن 35 خانه تاریخی ارزشمند) پنج پلاک ثبت ملی و 30 پلاک تاریخی غیرثبتی (تخریب خواهد شــد.
این خط بدنه که با اعمال فشار در طرح مشاور گنجانده شده، در مرحله پایانی تصویب در کمیســیون ماده 5 اســتانی قرار گرفته و پس از تصویب به شورایعالی معماری و شهرسازی برای تأیید و تصویب نهایی خواهد آمد. با توجه به این طرح، تکذیبیه‌های مطرح شده صرفا انحراف افکار عمومی بوده و حداقل 35 بنای تاریخی تخریب خواهد شد «این استاد دانشگاه ادامه داد:» دومین مورد با اینکه طرح مذکور هنــوز مصوبه کمیســیون ماده 5 اســتانی و مصوبه شــورای عالی معماری و شهرســازی را نــدارد، اداره راه و شهرسازی استان فارس با همکاری شهرداری شیراز و تولیت شــاهچراغ در حال تملک بنا‌های محدوده شرقی شاهچراغ هســتند و به مالکان فراخوانده شده اعلام کرده اند که بنا‌های آنان در طرح توســعه تخریب خواهد شــد و در صورت عدم موافقت نســبت به واگذاری، هزینه کارشناسی شــده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به حساب دولتی ریخته شده و املاک مورد نظر تخریب خواهد شد «کلانتری افزود:» حتی مالکان بنا‌هایی هم که در خط بدنه پیشــنهادی پژوهشگاه و کارگروه ویژه قرار ندارند برای تملک فراخوانده شــده اند. این نشــان می‌دهد که حجم تخریب‌ها حتی فراتر از آن خط پیشــنهادی و فراتر از 35 بنای تاریخی خواهــد بود و مشــخص نیســت در عمل چه تعــداد خانه تاریخــی و چه مســاحتی از بافت تاریخی شــیراز جولانگاه لودر‌ها و بولدوزر‌های توسعه خواهد شد «ضرغامی؛ وزیری که فقط تکذیب می‌کند
ضرغامی در 25 خرداد نیز به ســؤال خبرنــگاری درباره موضــوع» تملک پیــش از تصویب طرح «پاســخ داده بود کــه کلانتری به این جــواب نیز انتقاد وارد کــرد.
وزیر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایعدســتی گفته بــود:» درباره بین الحرمین) شــیراز طرحی را کمیسیون مربوطه در وزارت راه و شهرســازی داشــت که هر زمان ارائه کرد ما مخالفت کردیم. آن طرح ِ بازکــردن راه باید در حداقل بنا‌های تاریخی انجام شود که به هیچ وجه معنای آن تخریب حتی بخشی از
این بنا‌ها نیست. وضعیت بافت تاریخی شیراز واقعا افتضاح و غیرقابــل قبول اســت. باید این بنا‌ها را مرمت و بازســازی کنیم و در آنجا‌هایی که از بین رفته اســت، در حداقل فضای ممکن راه را باز کنیم تا گردشگران بنا‌های تاریخی موجود را ببینند. هدف ما حفظ و تقویت بافت تاریخی اســت، هرگونه خبر درباره اینکه قرار است در بافت تاریخی پاساژ و مجتمع تجاری ســاخته شــود را نیز تکذیب میکنــم. قصدی وجود ندارد «او درباره خرید پنهانی برخی املاک ثبتی در بافت تاریخی شیراز به انگیزه اجرای طرح بین الحرمین شیراز نیز گفته بود:» در این باره چیــزی نمی‌دانم، ولی تملک جــزء برنامه‌های ماست، اگر دســتگاهی 200 ملک را تملک کند، خیلی خوب است، چون ما پول نداریم، وگرنه این کار را انجام می‌دادیم «ضرغامی همچنین درباره احتمال مطرح شــده از ســوی افراد مطلع و پیگیر مبنی بر اینکه انگیزه این تملک‌ها تخریب اســت، گفته بود که تصمیم گیری در این باره با وزارت میراث است و درباره خانه‌های بافت تاریخی شیراز هر اتفاقی بیفتد، اول باید تملک شود؛ حالا اگر دستگاهی خوابنما شده و 40 خانه خریده اســت، 80 خانه بخرد، اما به آن بنا‌ها نمی‌تواند دســت بزند.
کلانتری، اما پاسخ ضرغامی را اینگونه می‌دهد:» اول آنکه بین دو حرم حضرت شــاهچراغ و آســتانه ســید علاالدین حسین در حال حاضر راه ارتباطی و مسیر دسترسی وجــود دارد و بازکردن مســیر جدید قطعا بــا تخریب بافت درهم تنیــده و ارزشــمند و تاریخی همــراه خواهد بود. آنجا زمین بایر نیست که بشود طراحی مسیر جدید کرد بلکه بافت تاریخی اســت و هرگونه ایجاد مسیر جدید منجر به تخریب بنا‌های تاریخی آن خواهد شد «این اســتاد دانشــگاه ادامه داد:» دوم اینکه، قطعا و یقینا اداره راه و شهرســازی فارس با نیــت خیرخواهانه و جهت مرمت و بازســازی، ایــن بنا‌ها را تملک نمی‌کنــد و به گفته خودشــان جهت تخریب برای طرح توســعه در حال تملک آن‌ها هستند. با رجوع به تاریخ 25ساله تخریب بافت تاریخی شــیراز می‌توان دریافت که تمام تملک هــای صورت گرفته توســط اداره راه و شهرسازی فارس و شهرداری شیراز منجر بــه تخریب‌های عظیــم چندین هکتاری ایــن بافت تاریخی بی نظیر در این سال‌ها شده است
شــواهد، قرائن و همچنین تناقض‌های آشکار بین گفتار و کردار مسئولان کشوری و اســتانی متولی این موضوع نشان می‌دهد متأســفانه در آینده‌ای نه چندان دور بخش بزرگی از بافت تاریخی شــیراز و بنا‌های تاریخی و ارزشمند آن تخریب خواهد شــد. باید منتظر ماند و دید آیندگان از شــیراز دوران ابراهیم رئیسی چگونه یاد خواهند کرد.
منبع: روزنامه شرق

لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/271037/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

احکام حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از شهریورماه اصلاح و حقوقشان از همان ماه اعمال می شود+فیلم

صنایع دفاعی در فارس باید توسعه یابد

لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس / ملوان بندرانزلی 1 _ 3 استقلال تهران

روایتی از اسارت در دست داعش

طرح ترافیک سال آینده تغییر می‌کند/طرح 30 ساله تهران در آستانه تحول

رئیس‌جمهور: دولت برای اجرای عدالت و رفع محرومیت تلاش می‌کند

رئیسی: دولت سیزدهم برای رفع محرومیت تلاش می‌کند

حسینی: مس در زمین خودش تیم گردن گلفتی است/ ملوان مقابل استقلال اسیر اشتباهات فردی شد

استاندار: دولت سیزدهم 16 تعاونی مسکن مهر هرمزگان را تعیین تکلیف کرد

مرتفع ساختن مشکلات مسکن و اراضی لامرد و مهر؛ در دستور کار مقامات کشوری

تغییر یارکشی‌ها در خلیج فارس/ اعراب دارند ایران را جایگزین آمریکا می‌کنند

ظرفیت فارس زمینه ساز ارتباط دوجانبه با کشور موریس

فروش دکمه فلزی فانتزی شیراز

راه‌اندازی نمایندگی اداره غله و بازرگانی در جهرم کلید خورد

ثبت 112 مورد بستری و 4 فوت کرونا در فارس

حل مشکلات 30 ساله مالکیت برخی اراضی در شهرستان های مهر و لامرد

سریال یاغی ؛ اثری در تایید و تمجید نوعی لمپنیسم شیک

انتقال دو مصدوم تصادفی از پد هوایی حسن‌آباد به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش: شهدای انقلاب و دفاع مقدس پیرو مکتب اهل بیت(ع) بودند

کشف جسد پسر 14 ساله اهل خراسان / 2 نوجوان غرق شده فوتبالیست نونهالان بودند

سرلشکر سلامی: سپاه در نبردهای دریایی خلیج فارس، قطعه قطعه درگیر می‌شود

دبیر جامعه روحانیت شیراز: میرحسین موسوی عضو تشکیلات فراماسونری است/ توطئه‌های جریان نفوذ ساده‌انگاری نشود

افزایش زمان سرویس‌دهی خط 5 مترو به دلیل مسابقه فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان

پیش‌بینی سازوکار حمل و نقلی-ترافیکی زوار حسینی در اربعین

شنا در رودخانه جان جوان اقلیدی را گرفت

مستمری بازنشستگان در سقف مصوبه شورای عالی کار افزایش یافت/ دولت برای بهبود معیشت سایر اقشار نیز برنامه دارد

تخریب 6 هزار مترمربع سازه غیرمجاز در بستر رودخانه سفید اقلید

سال تحصیلی جدید از ششم مهر ماه شروع نمی شود

ببینید| حرکت دوستانه امیر جعفری با علی شادمان در اکران «یاغی» در شیراز

سود میلیاردی برخی سهامداران بورس از رانت اطلاعاتی/ گزارش تکمیلی شورای تفحص به زودی در مجلس قرائت می‌شود

جزئیاتی از مراسم تشییع بابک برزویه

در دانشگاه اسارت به سن تکلیف رسیدم/ در اسارتگاه هیچ منبع خبری نداشتیم

سامانه «راهبر» در استان فارس آغاز بکار کرد

وضعیت بغرنج اوضاع جسمانی اسیر خلیل عواوده

منطقه آزاد لامرد تصویب شد

اراضی بخش خصوصی در برخی شهرهای فارس در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفت

ارائه خدمات غیر حضوری عمران روستایی تسریع می شود

شهر را آب برد و مسئولین فرهنگی استان فارس را خواب!!!

مشاور هیات توسعه ای کشور موریس : به دنبال گسترش روابط تجاری با استان فارس هستیم

نیروی دریایی سپاه همه تحرکات دشمنان را در خلیج‌ فارس رصد و کنترل می‌کند

مکتب اهل بیت (ع) به برکت پیاده روی اربعین در دنیا شناخته شده است

بازی سپاهان و نساجی با حضور تماشاگر برگزار می‌شود + لینک خرید بلیط

کنعانی به دولت و ملت الجزایر تسلیت گفت

خشت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای خانه دار شدن مردم

خصوصی سازی کیش ایر اشتباه بود/ منطقه آزاد مصداق شیر بی‌یال و دُم است/هایا کارت شاهراه بهره‌برداری اقتصادی در زمان جام جهانی

رنگ‌آمیزی و شستشوی تمامی پل‌های عابر پیاده معابر غربی تهران

هزار و 400 اتوبوس شرکت واحد بازسازی می‌شوند/ورود بخشی از اتوبوس‌های بازسازی‌شده به ناوگان از مهر

بخشش یک زندانی محکوم به قصاص در استان فارس

قطع 187 درخت در مجموعه ورزشی انقلاب/ وزارت ورزش به موضوع ورود کند

ملاقات مردمی 4 ساعته رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با شهروندان